You are currently viewing מחקר על ריבוי תרופות והקשר לשבריריות ותמותה
ריבוי תרופות, שבריריות ותמותה

מחקר על ריבוי תרופות והקשר לשבריריות ותמותה

כתב העת Preventive Medicine Reports פרסם לאחרונה מאמר מעניין המדווח על מחקר שבוחן את הקשר בין תמותה לשבריריות של קשישים. מה שמפתיע, מציין ד”ר אלעד לאור העוסק בגריאטריה, הוא שבין הפרמטרים שמגבירים את הסיכון לתמותה הנגרמת משבריריות, נמצא ריבוי תרופות. חשוב לציין זאת מכיוון שניתן למנוע את הסכנות אם נרשמות התרופות המתאימות לקשישים.

במחקר נבחנו כ-1500 קשישים בני 65 ביותר והוא התפרס על פני כ-7 שנים. הנתונים מעלים כי שבריריות אופיינה בסיכון מוגבר למות בתוך 6 שנים, גם בקרב נשים מבוגרות וגם בקרב גברים מבוגרים.

אלא שאצל גברים, ניתן היה לראות מהנתונים כי ריבוי תרופות הוא גורם מתווך בעל מובהקות סטטיסטית. גם אצל נשים ניתן להסיק מסקנה כמעט דומה.

ההיקש מן המאמר הזה ברור, כפי שמסביר ד”ר אלעד לאור. יש לבחון מהן התרופות הניתנות לכל קשיש אחת לכמה זמן. ריבוי תרופות עלול במקרים מסוימים להזיק יותר מאשר להועיל!

Rate this post

כתיבת תגובה